top of page

דברי היו"ר

דצמבר 2021


לקראת סיומה של השנה הראשונה בתפקידי כיושב ראש הקרן כמה מלים עלינו.

קרן יד דוידס אשר נוסדה לפני כ-60 שנה במטרה לסייע כספית למבוגרים יוצאי הולנד הנזקקים לכך הינו נדבך נכבד וחשוב בפעילותה של קהילת יוצאי הולנד בישראל.  זו קרן של הקהילה כעבור הקהילה, היא ניזונה מתרומות של אנשי הקהילה ומסייעת לנזקקי הקהילה.  חברי ההנהלה, אבל לא רק הם, כולם מתנדבים הם על מנת לסייע היכן שצריך.  כך נזכיר בין היתר את ה"שולחן" בבית יוליאנה, את הבזארים, את התורמים בחייהם ואת האנשים המשאירים לנו צדקה בעזבונם ועוד אנשים הפועלים מאחורי הקלעים על מנת שיד דוידס תוכל להמשיך ולפעול.

שמחנו השנה לקבל גם כספים מעמותת אילה אשר חדלה בפעילותה.  אנחנו מבקשים להודות לעמותה אשר בהעברת יתרת כספיה לקרן הביעה את תמיכתה בעבודתה של הקרן.

הקרן מסייעת כספית בראש ובראשונה לדור ראשון של ניצולי השואה האיומה אשר הכתה כל כך קשה ביהדות הולנד.  אבל עם חלוף השנים אנחנו מסייעים גם לדור שני מעל לגיל 60.  אף שקבענו לעצמנו קריטריונים אנחנו מקפידים לדון בכל מקרה לגופו של עניין תוך הסתמכות על דו"ח סוציאלי אשר מוכן לפני כל דיון בבקשות.

אכן קרן של הקהילה עבור הקהילה.  

תודה רבה לכל חברי ההנהלה, למנהלת החשבונות הנאמנה שלנו, למתנדבים והמתנדבות, לתורמים ולעובדים הסוציאלים של ניני, אלה ובתי האבות המסייעים בעבודתנו.

יצחק אלסטר, עו"ד
יו"ר קרן יד דוידס      

bottom of page